ابطال یکی دیگراز مصوبات دولت دهم با رای دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم را که به استناد آن استخدام برای مشاغل کلیدی، حساس یا موارد خاص بدون برگزاری امتحان یا مسابقه تخصصی تجویز شده است ، ابطال کرد.

به گزارش ایرنا، معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه ای، ابطال ماده ۱۹ «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه های اجرایی» موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ – ۸/ ۹/ ۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را از دیوان عدالت اداری خواستار شده است.

در شکایت نامه دیوان محاسبات آمده است:«حسب مفاد ماده (۱۹) دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه های اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ – ۸/ ۹/ ۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور «استخدام برای مشاغل کلیدی، حساس و یا موارد خاص با درخواست دستگاه اجرایی و تایید رئیس شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی امکان پذیر است» که مغایر قانون است.

در متن ماده ۱۹از بخشنامه مورد اعتراض آمده است:استخدام برای مشاغل کلیدی، حساس و یا موارد خاص با درخواست دستگاه اجرایی و تأیید رئیس شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی امکان پذیر است.

در رای شماره ۴۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در خصوص این شکایت آمده است:نظر به این که مطابق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، بکارگیری افراد در دستگاه های اجرایی به پذیرفته شدن در امتحان عمومی و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی موکول شده است، حکم مقرر در ماده ۱۹ «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی» موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ – ۸/ ۹/ ۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که استخدام برای مشاغل کلیدی، حساس و یا موارد خاص را بدون برگزاری امتحان یا مسابقه تخصصی تجویز کرده است، مغایر حکم صریح مقنن به شرح پیش گفته است و مستند به بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می شود.

برای عضویت در خبرنامه حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات در اینباکس خود ایمیل تان را در بخش زیر وارد نمایید

پس از ثبت ایمیل می بایست به اینباکس خود مراجعه نموده و بر روی بخش مورد نظر در ایمیل ارسالی کلیک فرمایید تا ثبت نام شما تکمیل شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد