مقالات درامورثبت

نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملک غیر قابل افراز

زمانیکه یک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز را تشخیص دهد مطابقماده ۴ قانون افراز وفروش املاک مشاع که مقرر میدارد: «ملکی که به موجب تصمیم قطعیغیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء وبه دستور دادگاه شهرستانفروخته می شود » ادامه مطلب »