برات

مهلت‌های قانونی در مطالبه وجه برات

اسناد تجاری عنوانی کلی برای چک، سفته، برات و برخی اسناد مشابه دیگر است. البته در این خانواده، چک از همه محبوب‌تر است و مردم رغبت بیشتری به آن نشان می‌دهند. با وجود این، سفته و برات هم کاربرد خود را در جامعه دارند. ادامه مطلب »

جایگاه برات در حقوق اسناد تجاری

در قانون تجارت، قانونگذار بیشترین توجه را به برات داشته است و احکام این سند تجاری را با تفصیل فراوان بیان کرده است. برات بر عکس، چک و سفته مقررات چندانی در قانون تجارت به خود اختصاص نداده ‌است؛ اما در عمل، توجه جامعه به این سه سند تجاری برعکس است. چک بیشترین کاربرد را در میان شهروندان دارد و ... ادامه مطلب »