دیوان عدالت اداری

ابطال بخشنامه شماره ۴٣٢/د ک ح ـ ١٣٩۵/١/٢۴ معاون قضایی رئیس کل دادگاھھای عمومی و انقلاب مشھد در خصوص تمبر مالیاتی وکلاء

ابطال بخشنامه شماره ۴٣٢/د ک ح ـ ١٣٩۵/١/٢۴ معاون قضایی رئیس کل دادگاھھای عمومی و انقلاب مشھد در خصوص تمبر مالیاتی وکلاء رأی شماره ھای ١١۴٠ ـ ١١٣٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۴٣٢/د ک ح ـ ١٣٩۵/١/٢۴ معاون قضایی رئیس کل دادگاھھای عمومی و انقلاب مشھد در خصوص تمبر مالیاتی وکلاء ٢/١٢/١٣٩۶ ۴۵۶ ـ٩۶/۴۵۴/ھـ ... ادامه مطلب »

دستور موقت دیوان عدالت با رای بدوی ابطال نمی‌شود

دستور موقت صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری با رای بدوی ابطال یا ساقط نمی‌شود و ابطال یا سقوط آن فقط با صدور رای قطعی امکانپذیر است. در هنگام رسیدگی به پرونده‌ها در مراجع قضایی در مواردی، دستور موقت مانند پلمپ محل یا بازداشت فردی صادر می‌شود تا ضرری به رسیدگی به پرونده یا شاکی وارد نشود. این موضوع ... ادامه مطلب »