حقوق شهروندی

محرومیت واحدهای بدهکار درآپارتمان از دریافت خدمات عمومی

IMG21292355

دادگاه ضمن صدور حکم به محرومیت واحد بدهکار از دریافت خدمات دولتی، وی را به پرداخت دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه (آپارتمان) محکوم می‌کند. استفاده مجدد واحد بدهکار از خدمات عمومی موکول به پرداخت هزینه‌های معوق (بدهی واحد) است. ادامه مطلب »

محدوده حریم خصوصی

IMG21172906

مفهوم حریم خصوصی هرگز مورد توافق دولت‌ها قرار نگرفته است، زیرا قایل شدن به یک مفهوم واحد که مورد توافق باشد دولت‌ها را در اجرای برنامه‌های خود محدود می‌کند. برخی دولت‌ها به برای رهایی از این محدودیت و مقید نشدن به قالب‌های حقوقی که می‌تواند در قوانین اساسی و عادی کشورها نیز بازتاب یابد هرگز خود را در محدوده تعاریف ... ادامه مطلب »

قوانین در خدمت زندگی شهروندان

استفاده از سطح معابر شهر برای اشتغال به مشاغلی مانند دستفروشی یا استفاده شاغلان محل های کسب مانند مغازه ها، از سطح معابر به منظور نمایش و ارائه کالاها و خدمات خود غیرمجاز است و مأموران شهرداری حسب مورد مکلف به جلوگیری یا رفع آن هستند. ادامه مطلب »